ඩිස්නි රාජපක්ෂ / Disni rajapaksha hot actress srilanka #shorts Sl gossip



📌️ රැකියා විරහිත අයට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල රැකියා ඇබැර්තු. 👉 F acebook page –

📌️ Sl gossip youtube නාලිකාවෙි Facebook page –
👉

📌️Sl gossip instagram follow us
👉

My other videos

01) Srilanka top 10 sexy actress/ ලංකාවේ සරාගීම නිළියන් 10 –

02) ලංකාවේ නිළියන්ගේ ඇත්තම වයස –

03) පියුමි හංසමාලි –

04) World Richest person 10 / ලෝක ධනවත් ම පුද්ගලයන් 10

05) Sara Nadagamkarayo –

06).Telugu actress top 10 –

07). Chalo aka aluthma niliya –

08). Srilanka top 10 youtube channel 2021 –

09). Chalo telidrama –

10). Srilanka music video actress –

👉 Subscribe us

#slgossip #shorts

source